Kontinuirani skupovi

KRATICE

AMZH Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HD, genitiv HD-a Hrvatsko društvo
HLK, genitiv HLK-a Hrvatska liječnička komora
HLZ, genitiv HLZ-a Hrvatski liječnički zbor
HZJZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo
NZJZ Nastavni zavod za javno zdravstvo
KB Klinička bolnica
KBC Klinički bolnički centar
MEF, genitiv MEF-a Medicinski fakultet
MZ Ministarstvo zdravlja RH
OB Opća bolnica
PZZ Primarna zdravstvena zaštita
SB Specijalna bolnica

Molimo organizatore da stručne skupove prijavljuju putem on-line obrasca za prijavu skupa koji je dostupan na web stranici Hrvatske liječničke komore (www. hlk.hr – rubrika „Prijava stručnog skupa“).

Za sva pitanja vezana uz ispunjavanje on-line obrasca i pristup informatičkoj aplikaciji stručnog usavršavanja, možete se obratiti u Komoru, gđi Hermini Subotić, bacc. admin. publ., na broj telefona: 01/4500 828, u uredovno vrijeme od 8,00 – 16,00 sati, ili na e-mail: tmi@hlk.hr

Za objavu obavijesti o održavanju stručnih skupova u Kalendaru stručnog usavršavanja „Liječničkih novina“, molimo organizatore da nam dostave sljedeće podatke: naziv skupa, naziv organizatora, mjesto, datum održavanja skupa, ime i prezime kontakt osobe, kontakt telefon, fax, e-mail i iznos kotizacije. Navedeni podaci dostavljaju se na e-mail: tmi@hlk.hr. Uredništvo ne odgovara za podatke u ovom Kalendaru jer su
tiskani onako kako su ih organizatori dostavili.

Organizatori stručnih skupova koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, mogu skupove prijaviti i Europskom udruženju liječnika specijalista (UEMS – Union Européenne des Medécins Spécialistes – European Union of Medical Specialists) radi međunarodne kategorizacije i bodovanja (European CME Credits, ECMECs). Uvjeti i način prijave kao i sve druge potrebne informacije o međunarodnoj akreditaciji skupova, dostupni su putem sljedećeg linka:

http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme

2020.                                                                                                                                                                  
Tečajevi kardiopulmonalne reanimacije Europskog vijeća za reanimatologiju za odrasle i djecu u organizaciji Hrvatskog društva za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečajevi naprednog održavanja života za odrasle (ALS-Advanced Life Support) i djecu (EPLS-European Paediatric Life Support) Europskog vijeća za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečaj zbrinjavanja ozlijeđenog bolesnika – Europski trauma tečaj (ETC – European Trauma Course)
Jednodnevni tečajevi osnovnih postupaka održavanja života odraslih uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (KPR/AVD) i tečaj neposrednog održavanja života (ILS – Immediate life support)
Tijekom cijele godine u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Koprivnici, Zadru, Požegi i Šibeniku
Sve detaljne informacije nalaze se na  www.crorc.org

Kardiopulmonalna reanimacija (CPR) - 5 modularnih tečajeva tijekom 2020.god.
- BLS (Basic life support – Osnovno održavanje života)
kotizacija 300,00 kn
- Opskrba dišnog puta u CPR-u
kotizacija 400,00 kn
- Venski put i lijekovi u CPR-u
kotizacija 300,00 kn
- Defibrilacija i monitoring
kotizacija 400,00 kn
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, Kabinet vještina, tijekom 2020. godine
Diana Javor, tel. 051/407-400, fax./tel.: 051/218-407, e-mail: djavor@medri.hr
Hrvatsko psihijatrijsko društvo – Prepoznavanje i liječenje depresije i anksioznih poremećaja – uloga liječnika PZZ - 140 radionica
Dr. Patricija Delimar, tel.: 01/2481-234

Edukacija iz neurofiziološke tehnike – Evocirani potencijali
KBC Zagreb, Rebro – Klinika za neurologiju
Kontinuirana individualna edukacija
Pap Željka, tel.: 01/2388-352
200 kn po danu edukacije
 
Primjena harmoničnog rezača u kirurgiji
KBC Split, Klinika za kirurgiju Križine
Split, tijekom godine
Jandra Rafanelli, tel.: 021/557-481
1.200,00 kn 
   
Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, tijekom cijele godine
Dr. Dina Miklić, mob.: 098/235-713, Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Kompjutersko navođenje u kirurgiji koljena
Klinika za ortopediju Lovran
Lovran, tijekom cijele godine
Nataša Možetić, tel.: 051/710-212
200,00 kn

Gerontološke tribine za liječnike PZZ
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
Rijeka, tijekom godine
Helena Glibotić Kresina, dr.med., tel.: 051/358-728

Javnozdravstveni stručni sastanci u HZJZ-u
HZJZ Zagreb
Mjesečno, tijekom godine
Dr. Ivan Pristaš, tel.: 01/4863-243, e-mail: ivan.pristas@hzjz.hr, www.hzjz.hr
 
Unapređenje zdravlja ljudi treće životne dobi (gerontološke radionice)
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
Grad Cres, tijekom godine
Helena Glibotić Kresina, dr.med., tel.: 051/334-728

Trajna pedijatrijska edukacija – Pedijatrijska sekcija
KBC Rijeka, Klinika za dječje bolesti
Rijeka, jednom mjesečno
Mr.sc. Neven Čače, dr.med., tel.: 051/659-111
 
Izobrazba kandidata za stalne sudske vještake
HLK
Zagreb, tijekom godine
Ružica Eraković,  tel.: 01/4500-830
10.500,00 kn

Tečaj trajne edukacije iz ehokardiografije
KB „Sestre milosrdnice“, Kl. za internu medicinu – Zavod za kardiovaskularne bolesti
Zagreb, tijekom godine – trajna edukacija
Prof.dr.sc. Dijana Delić-Brkljačić, dr.med., tel.: 01/3787-111
12.000,00 kn

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
HD za akupunkturu (HLZ)
Zagreb, 10 mjeseci (+1), jedna subota i nedjelja mjesečno (18 sati)
Dr. Maja Mustač, e-mail: info@akupunktura.hr, mob.: 091/4748-492
15.000,00 kn

Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine
KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za endokrinologiju, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, tijekom cijele godine
Dr.sc. Tina Dušek, mob.: 091/5434-014, www.endokrinologija.com.hr
250,00 kn

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Dr. Gordana Miličić
Individualna edukacija, svaka 3 tjedna
Dr. Gordana Miličić, mob.: 091/4600-108, e-mail: gmilicic55@gmail.com
5.000,00 kn 

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
Ref. Centar MZ za predoperativnu obaradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
KB Dubrava, Zavod za neurologiju – tijekom godine
Ivana Marković, dr.med., e-mail: imarkovic910@gmail.com 

2021.

Teorijski seminari
Hrvatsko psihoanalitičko društvo
Zagreb, 1.1.-31.12.2021.
Oleg Filipović, e-mail: oleg.filipovic1@zg.t-com.hr

Nuspojave androgen deprivacijske terapije i kako ih zbrinuti
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com 
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Vida Peterlik, tel: 01 3866 905, e-mail: info@e-medikus.com

AKADEMIJA TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE - akupunktura, akupresura, tuina, elektroakupunktura
IPED
Zagreb, 23.1.2021.-29.5.2022.
Vedran Korunić, mob: 099 4900 909, e-mail: info@huped.hr
11.760 kn

Osnovni tečaj za liječnike za rad u HMS
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 28.01.2021. - 20.12.2021.
Gordana Antić, mob: 099 2554 042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com
 


Probir bolesnika u prevenciji dijabetesa - koga i zašto?
Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
e-med.hr
Online, 17.02.2021. - 17.02.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr


Učestalost i obilježja sarkopenije, dijagnostika, prevencija i smjernice za kliničku prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr


Uloga peptida kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr


Uvod u parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr


Uvod u totalnu i suplementarnu parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr. tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr


Osnovni sastav „All in One“ parenteralnih otopina
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr


Primjena mikronutrijenata i specijalnih supstrata
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr


Metaboličke komplikacije parenteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr


Radionica: Traumatska ozljeda mozga
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 22.02.2021. - 15.12.2021.
Gordana Antić, mob: 099 2554 042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com


Kontinuirano usavršavanje liječnika u izvanbolničkoj HMS
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 22.02.2021. - 15.12.2021.
Gordana Antić, mob: 099 2554 042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com


Nutritivna potpora bolesnika s neurogenom orofaringealnom disfagijom
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 22.2.2021.-22.2.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Novosti u liječenju blage VVA-e i gljivičnih infekcija kože!
Remedia d.o.o.
Zagreb, 25.2.-30.11.2021.
Luka Starešinić, mob: 091 3707 096, e-mail: luka.staresinic@remedia.hr

Interaktivni prikaz bolesnika - rak prostate
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 28.02.2021. - 31.01.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 1333 838, e-mail: marko@dedal.hr


“Eliminirajmo hepatitis”- tečaj o virusnim hepatitisima za liječnike obiteljske medicine
Klinika za infektive bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Online portal Volim zdravlje, 1.3.-31.12.2021.
Adriana Vince, tel: 012826222, e-mail: avince@bfm.hr

BRZI ORJENTACIJSKI PREGLED ULTRAZVUKOM U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 29.03.2021. - 16.12.2021.
Gordana Antić, mob: 099 255 4042, e-mail: gordana.antic@zhmiz.hr

Prevencija i rano otkrivanje raka vrata maternice – kome vrijedi reći PA-PA?
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
https://volimzdravlje.hr/
Online, Platforma Volim zdravlje, 29.3.-31.12.2021.
Tatjana Nemeth Blažić, mob: 091 4683 036, e-mail: tatjana.nemeth-blazic@hzjz.hr
   

Sekcija mladih endokrinologa Zoom webinar svaka dva tjedna
Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a
online, 9.4.-31.12.2021.
Sunčana Zgaga, tel: 01 2376 581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr

Kontinuirana izobrazba "PSIHODINAMSKI PRISTP" - online u 4 termina; 9.4.2021; 28.05.2021; 24.09.2021; 19.11.2021.
INSTITUT ZA GRUPNU ANALIZU
Online, 09.04.2021. - 19.11.2021.
Jasenka Fureš, mob: 099 3020 500, e-mail: jasenka.fures@gmail.com
100,00 kn za sva 4 terimna
  

Novosti u liječenju atopijskog dermatitisa i pelenskog dermatitisa
Remedia d.o.o.
Zagreb, 3.5.-30.11.2021.
Luka Starešinić, mob: 091 3707 096, e-mail: luka.staresinic@remedia.hr


Pedijatrijska hipertenzija - rastući problem
Hrvatsko društvo za hipertenziju
online, 20.5.-20.11.2021.
Bernardica Valent Morić, tel: 01 3787 350, e-mail: bvmoric@hotmail.com

Prevencija slabovidnosti invaliditeta uzrokovanog keratokonusom kroz edukaciju zdravstvenih djelatnika
Poliklinika Optical Express
Zagreb, 1.7.2021.-1.3.2022.
Ana Kričković, mob: 099 5498 273, e-mail: anakrickovic@opticalexpress.hr

Sigurnost cjepiva protiv bolesti COVID-19
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Zagreb, 9.8.2021.-9.2.2022.
Iva Kuliš, tel: 01 4884 361 / 01 4884 367, e-mail: dhpc@halmed.hr

Interaktivni tečaj /EKG U KLINIČKOJ PRAKSI
DNOOM
Zagreb, 1.9.2021.-1.3.2022.
Biserka Bergman Marković, tel: 01 4590 100, e-mail: tomislav.cunko@dnoom.hr

Upotreba lijekova u kliničkoj praksi liječnika obiteljske medicine: lijekovi kojima se liječe karovaskularne bolesti
DNOOM
Zagreb, 1.9.2021.-1.3.2022.
Biserka Bergman Marković, tel: 01 4590 100, e-mail: tomislav.cunko@dnoom.hr

Akutni koronarni sindrom u obiteljskoj medicine
DNOOM
Zagreb, 1.9.2021.-1.3.2022.
Biserka Bergman Marković, tel: 01 4590 100, e-mail: tomislav.cunko@dnoom.hr

MEDICINSKA AKUPUNKTURA
UČILIŠTE LOVRAN - ustanova za obrazovanje odraslih
Opatija, 13.9.-28.11.2021.
Irena Plantak, tel: 051 293 851, e-mail: info@wellness.hr
12.000 kn

Stihijska devastacija primarne zdravstvene zaštite i demografski slom -uloga županija i gradova, Kome je interes ne donošenje standarda i normativa struke, upisne kvote na medicinskim fakultetima, ostarjeli stručni kadar, ugovaranje timova bez nositelja
HDPZZ HLZ, Hrvatsko društvo za primarnu zdravstvenu zaštitu HLZ, u suradnji s HUUGO
Vukovar, 30.9.-18.11.2021.
Marija Divić, mob: 098 279 059, e-mail: marija.divic64@gmail.com

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera - 1. tema od 10: Cjelovito (integrirano) suzbijanje komaraca
KORUNIĆ d.o.o. Zagreb
Zagreb, 20.10. - 7.11.2021.
Javorka Korunić, tel/mob: 01 2308341 / 098261432, e-mail: info@korunic.hr
560,00 kn uz odobrenje rabata od 20 do 45% za veće grupe iz jedne pravne osobe

Što znamo o dislipidemijama
DNOOM
Zagreb, 2.11.2021.-01.04.2022.
Biserka Bermagn Marković, tel: 01 4590 100, e-mail: tomislav.cunko@dnoom.hr

Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju
Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Split, 9.11.-11.12.2021.
Irena Zakarija-Grković, tel: 021 558 923, e-mail: irena.zakarija-grkovic@mefst.hr
3.000,00 HRK (iznos uključuje PDV) iz RH; 2.000,00 iz susjednih zemalja

USKO SPECIFIČNA IZOBRAZBA

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
Klinički bolnički centar Zagreb
Zagreb, 1.1. - 31.12.2021.
prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže, tel: 012388344, e-mail: zeljka.petelin.gadze@kbc-zagreb.hr
9000,00Kn, od čega 20% KBC-u Zagreb

PISANI TEST U ČASOPISU

Upala tipa 2
C.T. – Poslovne informacije d.o.o. – Časopis Medix
Pisani test u časopisu – 15.9. - 30.11.2021.
Dragan Bralić, tel: 01/4612-083, e-mail: info@medix.hr


 

vrh stranice