Kontinuirani skupovi

Molimo organizatore da stručne skupove prijavljuju putem on-line obrasca za prijavu skupa koji je dostupan na web stranici Hrvatske liječničke komore (www. hlk.hr – rubrika „Prijava stručnog skupa“).

Za sva pitanja vezana uz ispunjavanje on-line obrasca i pristup informatičkoj aplikaciji stručnog usavršavanja, možete se obratiti u Komoru, gđi Fulvii Akrap, na broj telefona: 01/4500 843, u uredovno vrijeme od 8,00 – 16,00 sati, ili na e-mail: fulvia.akrap@hlk.hr

Za objavu obavijesti o održavanju stručnih skupova u Kalendaru stručnog usavršavanja „Liječničkih novina“, molimo organizatore da nam dostave sljedeće podatke: naziv skupa, naziv organizatora, mjesto, datum održavanja skupa, ime i prezime kontakt osobe, kontakt telefon, fax, e-mail i iznos kotizacije. Navedeni podaci dostavljaju se na e-mail: fulvia.akrap@hlk.hr. Uredništvo ne odgovara za podatke u ovom Kalendaru jer su
tiskani onako kako su ih organizatori dostavili.

Organizatori stručnih skupova koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, mogu skupove prijaviti i Europskom udruženju liječnika specijalista (UEMS – Union Européenne des Medécins Spécialistes – European Union of Medical Specialists) radi međunarodne kategorizacije i bodovanja (European CME Credits, ECMECs). Uvjeti i način prijave kao i sve druge potrebne informacije o međunarodnoj akreditaciji skupova, dostupni su putem sljedećeg linka:

http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme

 

2017.
                                                                                                                                                                        
Tečajevi kardiopulmonalne reanimacije Europskog vijeća za reanimatologiju za odrasle i djecu u organizaciji Hrvatskog društva za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečajevi naprednog održavanja života za odrasle (ALS-Advanced Life Support) i djecu (EPLS-European Paediatric Life Support) Europskog vijeća za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečaj zbrinjavanja ozlijeđenog bolesnika – Europski trauma tečaj (ETC – European Trauma Course)
Jednodnevni tečajevi osnovnih postupaka održavanja života odraslih uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (KPR/AVD) i tečaj neposrednog održavanja života (ILS – Immediate life support)

Tijekom cijele godine u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Koprivnici, Zadru, Požegi i Šibeniku
Sve detaljne informacije nalaze se na www.crorc.org      

Kardiopulmonalna reanimacija (CPR) - 5 modularnih tečajeva tijekom 2017.god.
- BLS (Basic life support – Osnovno održavanje života)
kotizacija 300,00 kn
- Opskrba dišnog puta u CPR-u
kotizacija 400,00 kn
- Venski put i lijekovi u CPR-u
kotizacija 300,00 kn
- Defibrilacija i monitoring
kotizacija 400,00 kn
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, Kabinet vještina, tijekom 2017. godine
Diana Javor, tel. 051/407-400, fax./tel.: 051/218-407, e-mail: djavor@medri.hr
Hrvatsko psihijatrijsko društvo – Prepoznavanje i liječenje depresije i anksioznih poremećaja – uloga liječnika PZZ - 140 radionica
Dr. Patricija Delimar, tel.: 01/2481-234

Edukacija iz neurofiziološke tehnike – Evocirani potencijali
KBC Zagreb, Rebro – Klinika za neurologiju
Kontinuirana individualna edukacija
Pap Željka, tel.: 01/2388-352
200 kn po danu edukacije

Primjena harmoničnog rezača u kirurgiji
KBC Split, Klinika za kirurgiju Križine
Jandra Rafanelli, tel.: 021/557-481
1.200,00 kn
  
Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, tijekom cijele godine
Dr. Dina Miklić, mob.: 098/235-713, Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

EPI Centar seminari «Epilepsija i neuroznanost»
KB «Sestre milosrdnice», Klinika za neurologiju
Zagreb, svaki zadnji četvrtak u mjesecu
Dr.sc. Hrvoje Hećimović, tel.: 01/3787-731, e-mail: hecimovic@inet.hr

Kompjutersko navođenje u kirurgiji koljena
Klinika za ortopediju Lovran
Lovran, tijekom cijele godine
Nataša Možetić, tel.: 051/710-212
200,00 kn

Gerontološke tribine za liječnike PZZ
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
Helena Glibotić Kresina, dr.med., tel.: 051/358-728
Tijekom godine

Javnozdravstveni stručni sastanci u HZJZ-u
HZJZ Zagreb
Mjesečno, tijekom godine
Dr. Ivan Pristaš, tel.: 01/4863-243, e-mail: ivan.pristas@hzjz.hr, www.hzjz.hr

Unapređenje zdravlja ljudi treće životne dobi (gerontološke radionice)
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
Grad Cres, tijekom godine
Helena Glibotić Kresina, dr.med., tel.: 051/334-728

Trajna pedijatrijska edukacija – Pedijatrijska sekcija
KBC Rijeka, Klinika za dječje bolesti
Rijeka, jednom mjesečno
Mr.sc. Neven Čače, dr.med., tel.: 051/659-111
 
Izobrazba kandidata za stalne sudske vještake
HLK
Zagreb, tijekom godine
Tajana Koštan, Tatjana Babić, tel.: 01/4500-830
10.500,00 kn

Tečaj trajne edukacije iz ehokardiografije
KB „Sestre milosrdnice“, Kl. za internu medicinu – Zavod za kardiovaskularne bolesti
Zagreb, tijekom godine – trajna edukacija
Doc.dr.sc. Dijana Delić-Brkljačić, dr.med., tel.: 01/3787-111
12.000,00 kn

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
HD za akupunkturu (HLZ)
Zagreb, 10 mjeseci (+1), jedna subota i nedjelja mjesečno (18 sati)
Dr. Maja Mustač, e-mail: info@akupunktura.hr, mob.: 091/4748-492
www.akupunktura.hr
15.000,00 kn

Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine
KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za endokrinologiju, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, tijekom cijele godine
Dr.sc. Tina Dušek, mob.: 091/5434-014, www.endokrinologija.com.hr
250,00 kn

Kardiopulmonalna reanimacija uz uporabu automatskog vanjskog defibrilatora
HLZ, HD za reanimatologiju
Zagreb, 01.01.-31.12.2017.
Tatjana Pandak, mob.: 091/5618-814
500,00 kn

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Dr. Gordana Miličić
Individualna edukacija, svaka 3 tjedna
Dr. Gordana Miličić, mob.: 091/4600-108, e-mail: gmilicic55@gmail.com
5.000,00 kn

Kontinuirano usavršavanje liječnika u izvanbolničkoj hitnoj službi
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.01. – 31.12.2017.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Osnovni tečaj za liječnike za rad u izvanbolničkoj hitnoj službi
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.01. – 31.12.2017.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Specifičnosti zbrinjavanja djeteta u izvanbolničkim uvjetima
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.02. – 22.12.2017.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com
                         
Traumatska ozljeda mozga
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.02. – 22.12.2017.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

EKG – uzroci elevacije ST spojnice
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.02. – 22.12.2017.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Taktička vježba masovne nesreće
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.02. – 22.12.2017.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Online tečaj za autore Cochrane sustavnih preglednih članaka I dio
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 02.02. – 31.12.2017.
Dalibora Behmen, tel.: 021/557-923

Online tečaj za autore Cochrane sustavnih preglednih članaka II dio
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 02.02. – 31.12.2017.
Dalibora Behmen, tel.: 021/557-923

Novosti u lokalnom tretmanu biofilma u rani
KB Dubrava
Zagreb, 01.01.-31.12.2017.
Dr. Franjo Franjić, mob.: 098/9829-360

Novosti u lokalnom tretmanu biofilma u rani
KB Merkur
Zagreb, 01.01.-31.12.2017.
Dr. Franjo Franjić, mob.: 098/9829-360

Novosti u lokalnom tretmanu biofilma u rani
KB Sveti Duh
Zagreb, 01.01.-31.12.2017.
Dr. Franjo Franjić, mob.: 098/9829-360

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
KBC Zagreb
Zagreb, 01.01.-31.12.2017. – Individualna edukacija u trajanju od 30 dana
Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže, dr.med., tel.:  01/2388-344, e-mail: zpetelin@mef.hr
9.000,00 kn

HIV savjetovanje i testiranje» - edukacija za savjetnike u centrima za dobrovoljno savjetovanje i testiranje
HZJZ
Tijekom 2017. godine
Tatjana Nemeth Blažić, dr.med., telefon 01/4863-345, e-mail: promicanjezdravlja@hzjz.hr

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
HLZ, HD za akupunkturu
Zagreb, 24.09.2016. – 03.09.2017.
Dr. Maja Mustač, mob.: 091/4748-492, e-mail: blaise676@gmail.com
1.5000,00  kn

Prvi dio: Onkološki bolesnik i nutritivna potpora – Zašto je enteralna prehrana važna?
Zaklada Onkologija
On-line, 03.11.2016.-01.06.2017.
edu.frka.hr
Paloma Galli, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Drugi dio: Onkološki bolesnik i nutritivna potpora – Zašto je enteralna prehrana važna?
Zaklada Onkologija
On-line, 03.11.2016.-01.06.2017.
edu.frka.hr
Paloma Galli, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Kardiologija danas – odabrane teme
PLIVA Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 10.01.-10.06.2017.
Dr. Ivana Klinar, mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Acetilsalicilna kiselina – stari lijek s mogućim novim indikacijama
HD obiteljskih doktora, Agentius d.o.o.
On-line, 11.11.2016.–01.06.2017.
edu.lom.hr
Paloma Galli, tel.: 08009666, e-mail: podrska@lom.hr, marko.krmek@agentius.hr

Zatajivanje srca i KOPB
HD obiteljskih doktora, Agentius d.o.o.
On-line, 04.11.2016. – 01.06.2017.
edu.lom.hr
Paloma Galli, tel.: 08009666, e-mail: podrska@lom.hr, marko.krmek@agentius.hr

Prvi dio: Konstipacija – istine i zablude
HD obiteljskih doktora, Agentius d.o.o.
On-line, 03.12.2016.-01.06.2017.
edu.lom.hr
Marko Krmek, tel.: 08009666, e-mail: podrska@lom.hr, marko.krmek@agentius.hr

Drugi dio: Konstipacija – istine i zablude
HD obiteljskih doktora, Agentius d.o.o.
On-line, 03.12.2016.-01.06.2017.
edu.lom.hr
Marko Krmek, tel.: 08009666, e-mail: podrska@lom.hr, marko.krmek@agentius.hr

Prvi dio: Farmakološki učinci kanabinoida
Zaklada Onkologija
On-line, 16.12.2016.-01.06.2017.
edu.lom.hr
Paloma Galli, Marko Krmek tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@lom.hr; marko.krmek@agentius.hr

Drugi dio: Farmakološki učinci kanabinoida
Zaklada Onkologija
On-line, 16.12.2016.-01.06.2017.
edu.lom.hr
Paloma Galli, Marko Krmek tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@lom.hr; marko.krmek@agentius.hr

Depresija
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
On-line, 20.12.2016. – 20.05.2017.
www.e-krka.hr
Maja Fras, tel.:01/3866-907, e-mail: info@dedal.hr

Akutne leukemije
KroHem i PLIVA Hrvatska d.o.o.
On-line,  15.02.-15.05.2017.
www.plivamed.net
Dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Poremećaji raspoloženja – klinička obilježja, dijagnoza i liječenje
PLIVA Hrvatska d.o.o.
On-line,  10.02.-10.05.2017.
www.plivamed.net
Dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Bol i upala u urološkoj praksi
PLIVA Hrvatska d.o.o.
On-line,  01.03.-01.06.2017.
www.plivamed.net
Dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Bolesti uzrokovane virusom HPV-a: veličina javno-zdravstvenog problema
HD obiteljskih doktora
On-line, 02.02.-12.05.2017.
edu.lom.hr
0800 9666, e-mail: info@lom.hr

Cijepivo protiv HPV-a: sigurnost primjene
HD obiteljskih doktora
On-line, 02.02.-12.05.2017.
edu.lom.hr
0800 9666, e-mail: info@lom.hr

Bolesti uzrokovane virusom HPV-a: prevencija
HD obiteljskih doktora
On-line, 02.02.-12.05.2017.
edu.lom.hr
0800 9666, e-mail: info@lom.hr

Karakteristike enteralnih pripravaka
HD za kliničku prehranu HLZ-a
On-line, 01.02.-01.07.2017.
edu.frka.hr
0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Procjena nutritivnog statusa pacijenta
HD za kliničku prehranu HLZ-a
On-line, 01.02.-01.07.2017.
edu.frka.hr
0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvođenje enteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZ-a
On-line, 01.02.-01.07.2017.
edu.frka.hr
0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Nutritivne potrebe bolesnika
HD za kliničku prehranu HLZ-a
On-line, 01.02.-01.07.2017.
edu.frka.hr
0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr
                                         
Uvod  u enteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZ-a
On-line, 01.02.-01.07.2017.
edu.frka.hr
0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Fibrilacija atrija – Jesu li svi NOAC-i jednaki?
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 01.02.-01.05.2017.
edu.cuvarisrca.hr
08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Fibrilacija atrija – Bolesnikovo pridržavanje liječenja
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 01.02.-01.05.2017.
edu.cuvarisrca.hr
08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Fibrilacija atrija – Izazovi sadašnje prakse
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 01.02.-01.05.2017.
edu.cuvarisrca.hr
08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Fibrilacija atrija – Pravilna primjena apiksabana
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 01.02.-01.05.2017.
edu.cuvarisrca.hr
08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Izabrane teme iz psihijatrije i interne medicine
Dedal komunikacije d.o.o.
On-line, 06.03.-06.06.2017.
www.e-medikus.com
Maja Fras, tel.: 01/3866-907, e-mail: info@dedal.hr

Optimiziranje liječenja reumatoidnog artritisa metotreksatom za subkutanu primjenu
Dedal komunikacije d.o.o.
On-line, 10.03.-15.05.2017.
www.e-medikus.com
Maja Fras, tel.: 01/3866-907, e-mail: info@dedal.hr

Video suradnja u hitnoj medicini/telemedicina
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.04.-15.12.2017.
On-line, www.medlink.hr
Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Multipla skleroza
Pliva Hrvatska d.o.o.
On-line, 10.04.-10.06.2017.
www.plivamed.net
Dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Sustavne gljivične infekcije
Pliva Hrvatska d.o.o.
On-line, 14.04.-10.06.2017.
www.plivamed.net
Dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Akutni koronarni sindrom
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
On-line, 15.03.-15.09.2017.
www.e-krka.hr
Maja Fras, tel.: 01/3866-907, e-mail: info@dedal.hr

Smjernice za liječenje dislipidemija
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 28.03.2017.-31.07.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Patogeneza ateroskleroze
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 28.03.2017.-31.07.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Klinička važnost HDL-k i uloga triglicerida u razvoju ateroskleroze
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 28.03.2017.-31.07.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.

Lijekovi u liječenju dislipidemija
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 28.03.2017.-31.07.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Bolesnici na KV rehabilitaciji
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 28.03.2017.-31.07.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Porodična hiperkolesterolemija – (NI)je rijetka bolest!
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 28.03.2017.-31.07.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Smjernice za liječenje dislipidemije i osnovne preporuke – farmakološke i nefarmakološke mjere
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 28.03.2017.-31.07.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Zašto je VAŽNO snižavati LDL-k, PH u kliničkoj praksi te izazovi i kriteriji u dijagnosticiranju i liječenju PH
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 28.03.2017.-31.07.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Multidisciplinarni pristup u praćenju bolesnika s kardiovaskularnim bolestima
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 28.03.2017.-31.07.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Terapijske opcije prevencije kardiovaskularnih bolesti
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 28.03.2017.-31.07.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Dislipidemije u kliničkoj praksi – svakodnevna klinička praksa te hipoteza o LDL-u
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 28.03.2017.-31.07.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

 

Dislipidemija – prikazi slučajeva iz prakse
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 28.03.2017.-31.07.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Dopunske dijagnostičke metode
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 05.04.-30.09.2017.
Edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Zatajivanje srca – epidemiologija, etiologija, patogeneza
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 05.04.-30.09.2017.
Edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Smjernice za liječenje KSZ-a
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 05.04.-30.09.2017.
Edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Dijagnostika srčanog popuštanja
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 05.04.-30.09.2017.
Edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Od dijagnostike do dijagnoze
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 05.04.-30.09.2017.
Edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Osnovni dijagnostički algoritam
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 05.04.-30.09.2017.
Edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Terapijski postupnik za liječenje bolesnika sa simptomatskim zatajivanjem srca s očuvanom sistoličkom funkcijom i timski pristup pacijentu
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 05.04.-30.09.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Standardno liječenje zatajivanja srca
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 05.04.-30.09.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikaz slučaja bolesnika s KZS
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 05.04.-30.09.2017.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 08009600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Poremećaji mokrenja u starijoj životnoj dobi
C.T. Poslovne informacije d.o.o. – Časopis „Medix“
Test u častopisu – 15.04.-30.06.2017.
Dragan Bralić, tel.: 01/4612-083, mob.: 098/289-819, e-mail: medix@ct-poslovneinformacije.hr











vrh stranice