Dopunsko zdravstveno osiguranje članova HLK

Prijava za dopunsko zdravstveno osiguranje u 2020. dostupna je ovdje

VAŽNO: Za sve prijave zaprimljene do 20. dana u mjesecu, police dopunskog zdravstvenog osiguranja počet će važiti s 1. danom narednog mjeseca. Ukoliko član HLK od ranije ima ugovorenu individualnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, važno je kontaktirati osiguravajuću kuću i zatražiti raskid individualne police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje-Wiener osiguranje

Informacije o obradi podataka – IOOP - Wiener osiguranje

Pravila privatnosti Hrvatske liječničke komore

DOPUNSKA LISTA LIJEKOVA - pojašnjenje

Wiener osiguranje je od 1.1.2020. godine za članove HLK omogućilo povoljnije uvjete za ugovaranje individualnih polica osiguranja. Među njima su i drugi programi zdravstvenog osiguranja, a koji u pokriću imaju i Dopunsku listu lijekova HZZO-a.

Radi se o programima Dopunsko B1000 i Dopunsko B1000 Autorizacija. Oba programa pokrivaju i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do ukupnog iznosa od 1.000,00 kn godišnje.

Doplata za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a može se ugovoriti po modelu refundacije (program B1000) ili po modelu izravnog plaćanja zdravstvenom iskaznicom uz prethodnu autorizaciju (program B1000 Autorizacija), ovisno o potrebama i željama osiguranika.

Iznos premije ovisi o dobi osiguranika te se za informaciju o istome treba javiti direktno Wiener osiguranju na e-mail adresu hlk@wiener.hr

REFUNDACIJA TROŠKOVA - važi samo za osigurane od 1.1.2020.

Do trenutka zaprimanja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja, osiguranik osobno snosi troškove (plaća račun) pokrića dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Na temelju plaćenog računa osiguranik ostvaruje pravo na pokriće sudjelovanja po modelu refundacije.

Za refundaciju je potrebno ispuniti Obrazac te priložiti plaćeni račun, izdan na ime i prezime osiguranika na kojem je naznačeno da je plaćen od strane osiguranika.
Refundacija se provodi uplatom na IBAN osiguranika naveden na Obrascu prijave štete najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva s originalom računa.
Obrazac za prijavu refundacije troškova preuzmite ovdje.
Obrazac i original računa obavezno dostaviti poštom u Wiener osiguranje VIG d.d., Sektor šteta, Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb ili predati u nekoj od poslovnica Wiener osiguranja. Pregled poslovnica nalazi se ovdje.

Za brže pokretanje postupka refundacije, obrazac i račun može se dostaviti i mailom na likvi-dzo@wiener.hr, no refundacija će se izvršiti tek po primitku obrasca i originala računa.

vrh stranice