Dopunsko zdravstveno osiguranje članova HLK

Osiguravatelj dopunskog zdravstvenog osiguranja za članove HLK-a od 1.1.2024. godine je Agram Life osiguranje d.d.

Članovi HLK-a koji žele ugovoriti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2024. godini o trošku HLK-a, obrazac za prijavu je dostupan na Portalu za članove ovdje.

VAŽNO: Za sve prijave zaprimljene do 20. dana u mjesecu, police dopunskog zdravstvenog osiguranja počet će važiti s 1. danom narednog mjeseca s trajanjem osiguranja do 31. prosinca 2024. Ukoliko član HLK od ranije ima ugovorenu individualnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, važno je kontaktirati osiguravajuću kuću i zatražiti raskid individualne police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Provjera statusa dopunskog zdravstvenog osiguranja dostupna je na web stranici Agram Life osiguranja ovdje.

Informacije o dopunskom zdravstvenom osiguranju Agram Life osiguranja

Pravila privatnosti Hrvatske liječničke komore

DOPUNSKA LISTA LIJEKOVA

HLK je svojim članovima osigurala neograničenu mogućnost korištenja lijekova s Dopunske liste lijekova HZZO-a bez doplate, a u sklopu dopunskog zdravstvenog osiguranja za članove HLK-a. 

REFUNDACIJA TROŠKOVA

Refundacija troškova može se prijaviti u potpunosti digitalno putem linka https://www.agramlife.hr/prijava-stete-doz/.

Refundacija se može prijaviti i popunjavanjem obrasca za refundaciju kojeg možete preuzeti ovdje i popunjenog ga s originalnim računom izdanim na Vaše ime dostaviti na mail: stetedoz@agramlife.hr ili poštom na adresu Trnjanska cesta 108, 10000 Zagreb, s naznakom „šteta DOZ“ ili predati u jednoj od poslovnica Agram Life osiguranja. Pregled poslovnica nalazi se ovdje.

Osiguravatelj priznaje samo one troškove koji imaju utvrđen datum pružanja usluge koja je pružena temeljem valjane liječničke uputnice, recepta, doznake ili rješenja HZZO-a.

Za sve upite oko postupka refundacije možete kontaktirati Agram Life osiguranje na telefon 01 6292 772.

vrh stranice