Dopunsko zdravstveno osiguranje članova HLK

Prijava za dopunsko zdravstveno osiguranje u 2020. dostupna je ovdje

VAŽNO: Za sve prijave zaprimljene do 20. dana u mjesecu, police dopunskog zdravstvenog osiguranja počet će važiti s 1. danom narednog mjeseca. Ukoliko član HLK od ranije ima ugovorenu individualnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, važno je kontaktirati osiguravajuću kuću i zatražiti raskid individualne police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje-Wiener osiguranje

Informacije o obradi podataka – IOOP - Wiener osiguranje

Pravila privatnosti Hrvatske liječničke komore

REFUNDACIJA TROŠKOVA - važi samo za osigurane od 1.1.2020.

Do trenutka zaprimanja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja, osiguranik osobno snosi troškove (plaća račun) pokrića dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Na temelju plaćenog računa osiguranik ostvaruje pravo na pokriće sudjelovanja po modelu refundacije.

Za refundaciju je potrebno ispuniti Obrazac te priložiti plaćeni račun, izdan na ime i prezime osiguranika na kojem je naznačeno da je plaćen od strane osiguranika.
Refundacija se provodi uplatom na IBAN osiguranika naveden na Obrascu prijave štete najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva s originalom računa.
Obrazac za prijavu refundacije troškova preuzmite ovdje.
Obrazac i original računa obavezno dostaviti poštom u Wiener osiguranje VIG d.d., Sektor šteta, Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb ili predati u nekoj od poslovnica Wiener osiguranja. Pregled poslovnica nalazi se ovdje.

Za brže pokretanje postupka refundacije, obrazac i račun može se dostaviti i mailom na likvi-dzo@wiener.hr, no refundacija će se izvršiti tek po primitku obrasca i originala računa.

vrh stranice