Osnivanje, proširenje, promjena djelatnosti ili sjedišta pružatelja zdravstvenih usluga

Pravilnikom o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti Hrvatske liječničke komore reguliran je postupak i način davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja pružatelja zdravstvenih usluga (privatna praksa, zdravstvena ustanova, trgovačko društvo) u mreži javne zdravstvene službe odnosno izvan mreže javne zdravstvene službe (Mreža).

Pravilnik uređuje i postupak i način davanja mišljenja o proširenju i promjeni djelatnosti, odnosno promjeni sjedišta pružatelja zdravstvenih usluga u Mreži, odnosno izvan Mreže.

Nadležna tijela za odlučivanje o zahtjevu

- Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu specijalističku izvanbolničku djelatnost Komore

- Povjerenstvo za bolničku djelatnost Komore

- Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost Komore

Sadržaj zahtjeva

Zahtjev se podnosi Komori u pisanom obliku s naznakom da li  pružatelj zdravstvenih usluga obavlja, ili želi obavljati, djelatnost u Mreži odnosno izvan Mreže te mora sadržavati:
- ime i prezime osnivača;
- broj odobrenja za samostalni rad (licenca) ako je osnivač liječnik
- uredno regulirani članski status, ako je osnivač liječnik;
- adresu osnivača;
- naziv, odnosno tvrtku pružatelja zdravstvenih usluga;
- mjesto i adresu pružatelja zdravstvenih usluga;
- djelatnosti pružatelja zdravstvenih usluga;
- opis dijagnostičkih i terapijskih zahvata koje će obavljati pružatelj zdravstvenih usluga te
- prijedlog akta o osnivanju pružatelja zdravstvenih usluga (u slučaju osnivanja zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti)

NOVO!
Stupanjem na snagu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 100/2018) dana 1. siječnja 2019. godine došlo je do određenih promjena u postupku osnivanja trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
Naime, za osnivanje trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti više nije potrebno zatražiti prethodno mišljenje nadležnih komora o opravdanosti osnivanja istih.
Sukladno članku 150. i 151. Zakona, osnivači trgovačkog društva obvezni su obratiti se izravno Ministarstvu zdravstva i zatražiti ocjenu sukladnosti ugovora odnosno izjave o osnivanju sa zakonom. Zahtjevu za ocjenu sukladnosti ugovora odnosno izjave o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti osnivači su obvezni priložiti dokaz o pravu raspolaganja poslovnim prostorom.
 

Troškovi postupka

Regulirani su Odlukom o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Podnositelj zahtjeva dužan je platiti naknadu za troškove postupka na račun Komore broj: HR49 23600001101464267.

Dokaz o izvršenoj uplati potrebno je priložiti zahtjevu.

Podaci za uplatu:

Primatelj:
Hrvatska liječnička komora, Zagreb, Tuškanova 37

Broj računa primatelja:

HR 4923600001101464267

Model: 67  
Poziv na broj odobrenja: OIB-150
Opis plaćanja: naknada za troškove postupka davanja mišljenja

vrh stranice