Cjenik zdravstvenih usluga

Sukladno Zakonu o liječništvu, vrednovanje liječničkog rada izvan mreže zdravstvene djelatnosti utvrđuje se cjenikom Komore.

Komora određuje najnižu cijenu rada privatnih liječnika i odobrava pojedinačnu cijenu usluga svakom privatnom liječniku.

Privatni liječnik mora u prostoru obavljanja djelatnosti istaknuti cjenik svojih zdravstvenih usluga na dostupnom i vidljivom mjestu.

Postupak ovjere cjenika

1. Izraditi cjenik svojih zdravstvenih usluga

Privatni liječnik izrađuje svoj cjenik, a na temelju popisa usluga iz svoje djelatnosti vodeći računa da njegove cijene usluga ne budu niže od onih objavljenih u Cjeniku zdravstvenih usluga Komore.

2. Podnijeti zahtjev za ovjeru cjenika Komori

Pisani oblik cjenika, u tri istovjetna primjerka, potpisan od strane vlasnika privatne ordinacije ili poliklinike, dostaviti u Središnji ured Komore u Zagrebu ( Grge Tuškana 37) i priložiti dokaz o uplati naknade za troškove ovjere u iznosu od 220,00 kn, sukladno Troškovniku.

3. Stručna služba Komore vrši provjeru cjenika

Uspoređuju se sve stavke cjenika s Cjenikom Komore.

Ukoliko se utvrdi da je neka usluga iskazana ispod minimalno definirane cijene Komore, poziva se predlagatelj da istu korigira.

U slučaju da pojedine zdravstvene usluge podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost (PDV) u cjeniku je to potrebno posebno naznačiti kako bi svi korisnici zdravstvenih usluga bili upoznati s konačnom cijenom usluge.

4. Ovjera cjenika

Nakon usklađivanja svih stavki cjenika, Komora vrši ovjeru cjenika žigom i potpisom ovlaštene osobe.

Jedan primjerak ovjerenog cjenika dostavlja se podnositelju, a  ostali se pohranjuju u Komori.

Za sve informacije u vezi postupka ovjere cjenika možete se obratiti u

Hrvatsku liječničku komoru

Ured za stručno-medicinske i međunarodne odnose,

stručnoj suradnici Žarki Rogić, dr. med.,

na telefon: +385 (1) 4500 830 ili na e-adresu: zarka.rogic@hlk.hr

vrh stranice