Cjenik zdravstvenih usluga

Sukladno Zakonu o liječništvu, vrednovanje liječničkog rada izvan mreže zdravstvene djelatnosti utvrđuje se cjenikom Komore.

Komora određuje najnižu cijenu rada privatnih liječnika i odobrava pojedinačnu cijenu usluga svakom privatnom liječniku.

Privatni liječnik mora u prostoru obavljanja djelatnosti istaknuti cjenik svojih zdravstvenih usluga na dostupnom i vidljivom mjestu.

NOVO! Dvojno iskazivanje cijena

Zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena primjenom sada već poznatog fiksnog tečaja konverzije (7,53450 kuna za 1 euro) za sve poslovne subjekte i druge obveznike započinje 5. rujna 2022.

Pružatelji zdravstvenih usluga dužni su od 5. rujna 2022. dvojno iskazivati cijene, no mogu već sada započeti s dvojnim iskazivanjem cijena u kunama i eurima, uz ispravnu primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje koja su propisana Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ 57/22).

Cjenik s dvojno iskazanim cijena u kunama i eurima nije potrebno dostavljati Hrvatskoj liječničkoj komori na ovjeru, ukoliko je isti već ovjeren u kunama.

Hrvatska liječnička komora i dalje ima cjenik s minimalnim cijenama navedenima u kunama, stoga se i ovjera cjenika zdravstvenih usluga vrši za cjenike u kojima su cijene iskazane u kunama.

U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja cijena, Hrvatska liječnička komora imat će iskazane cijene važećeg cjenika u kunama i u eurima te će se ovjera vršiti sukladno tome.

Obveza dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte traje do 31. prosinca 2023.

Postupak ovjere cjenika

1. Izraditi cjenik svojih zdravstvenih usluga

Privatni liječnik izrađuje svoj cjenik, a na temelju popisa usluga iz svoje djelatnosti vodeći računa da njegove cijene usluga ne budu niže od onih objavljenih u Cjeniku zdravstvenih usluga Komore. Zdravstvene usluge su radi lakšeg pretraživanja u Cjeniku grupirane prema specijalizacijama. Ukoliko određena usluga nije navedena u Cjeniku pod traženom specijalizacijom, ista se može pronaći i preuzeti iz bilo koje druge specijalizacije.

2. Podnijeti zahtjev za ovjeru cjenika Komori

Pisani oblik cjenika, u tri istovjetna primjerka, potpisan od strane vlasnika privatne ordinacije ili poliklinike, dostaviti u Središnji ured Komore u Zagrebu ( Ulica Grge Tuškana 37) i priložiti dokaz o uplati naknade za troškove ovjere u iznosu od 220,00 kn. Podatci za uplatu: IBAN HR 49 23600001101464267; u pozivu na broj navesti OIB ustanove za koju se ovjerava cjenik. 
Od 1. siječnja 2023. visina naknade za ovjeru cjenika zdravstvenih usluga iznosi 30,00 eura.

3. Stručna služba Komore vrši provjeru cjenika

Uspoređuju se sve stavke cjenika s Cjenikom Komore.

Ukoliko se utvrdi da je neka usluga iskazana ispod minimalno definirane cijene Komore, poziva se predlagatelj da istu korigira.

U slučaju da pojedine zdravstvene usluge podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost (PDV) u cjeniku je to potrebno posebno naznačiti kako bi svi korisnici zdravstvenih usluga bili upoznati s konačnom cijenom usluge.

4. Ovjera cjenika

Nakon usklađivanja svih stavki cjenika, Komora vrši ovjeru cjenika žigom i potpisom ovlaštene osobe.

Jedan primjerak ovjerenog cjenika dostavlja se podnositelju, a  ostali se pohranjuju u Komori.

Za sve informacije u vezi postupka ovjere cjenika možete se obratiti u

Hrvatsku liječničku komoru

Ured za stručno-medicinske i međunarodne odnose,

stručnoj suradnici Žarki Rogić, dr. med.,

na telefon: +385 (1) 4500 830 ili na e-adresu: zarka.rogic@hlk.hr

vrh stranice