Izdavanje licence

Liječniku koji je upisan u Imenik liječnika, te koji je dobio Rješenje o upisu u Imenik liječnika HLK nakon proteka roka od 15 dana za žalbu na Rješenje prema Zakonu o općem upravnom postupku, Hrvatska liječnička komora na zahtjev člana izdaje odobrenje za samostalan rad (licencu).

Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost liječnika za samostalno obavljanje liječničke djelatnosti na području Republike Hrvatske.
Odobrenje za samostalan rad (licencu) liječniku daje, odnosno uskraćuje upravnim aktom tijelo određeno Statutom Hrvatske liječničke komore.
Liječnicima – strancima Hrvatska liječnička komora daje odobrenje za samostalan rad na vrijeme određeno propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj.
Uvjete za davanje odobrenja za samostalan rad liječnika propisuje općim aktom Hrvatska liječnička komora.

Protiv navedenog upravnog akta nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana primitka akta.

vrh stranice