Izdavanje duplikata licence

U slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja akta kojim je liječniku izdano odobrenje za samostalan rad, liječnik može zatražiti izdavanje duplikata odnosno prijepisa.

Kada liječnik zatraži izdavanje duplikata odnosno prijepis, HLK će izraditi duplikat odnosno prijepis i ovjeriti ga.

Troškovi postupka:
Sukladno Tar.br. 5. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne Novine“ br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19) plaća se upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn za svaki poluarak originala (upravna pristojba može se uplatiti na državni proračun: IBAN: HR1210010051863000160; MODEL: HR64; POZIV NA BROJ: 5002-20181-OIB člana; OPIS PLAĆANJA: Upravna pristojba za izdavanje duplikata licence HLK).

vrh stranice