Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Doktori medicine i doktori medicine specijalisti koji su stručne kvalifikacije stekli u inozemstvu, a žele obavljati liječničku djelatnost na području Republike Hrvatske, dužni su prije podnošenja zahtjeva za upis u imenik liječnika Hrvatske liječničke komore i zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad (licencu), zatražiti priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Postupku priznavanja, u skladu s člankom 48. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 82/15, 70/19, 47/20), ne podliježu stručne kvalifikacije (diploma medicinskog fakulteta, svjedodžbe odnosno uvjerenja o položeno državnom/stručnom ispitu, specijalističkom ispitu i ispitu iz područja uže specijalnosti), koje su doktori medicine stekli prije 8. listopada 1991. godine izvan teritorija Republike Hrvatske na području bivše SFR Jugoslavije. Za izdavanje potvrde o jednakoj pravnoj valjanosti dokaza o stručnim kvalifikacijama potrebno je obratiti se Ministarstvu zdravstva RH, Ksaver 200a, 10000 Zagreb.

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za doktor medicine i doktore medicine specijaliste, provodi Hrvatska liječnička komora kao nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj u skladu s:

• člankom 177. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22),
• Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 82/15, 70/19, 47/20),
• Zakonom o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09, 110/21),
• Pravilnikom o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 89/13),
• Pravilnikom o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske liječničke komore od 14. prosinca 2019.

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija po automatskom sustavu priznavanja primjenjuje se na podnositelje zahtjeva koji imaju dokaze o stručnoj kvalifikacije izdane u državi članici Europske unije (EU) odnosno državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili Švicarskoj konfederaciji.

Hrvatska liječnička komora kao nadležno tijelo priznat će po automatskom sustavu stručnu kvalifikaciju podnositelju koji je stručnu kvalifikaciju stekao u trećoj zemlji ako je stručna kvalifikacija stečenu u trećoj zemlji već priznata u druge države članice EU, uz ispunjenje uvjeta stvarnog i zakonitog obavljanja profesionalne djelatnosti u zdravstvu najmanje tri uzastopne godine unutar posljednjih pet godina na području države članice EU koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji, a što podnositelj dokazuje potvrdom izdanom u toj državi članici EU.

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija po općem sustavu priznavanja primjenjuje se na podnositelje zahtjeva koji nemaju dokaz o stručnoj kvalifikacije izdan u državi članici Europske unije (EU) odnosno državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili Švicarskoj konfederaciji, te na sve koji su stručne kvalifikacije stekli u državi koja nije članica Europske unije (EU) odnosno državi koja nije ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili u Švicarskoj konfederaciji ( tzv. „treće zemlje“).

U skladu s člancima 175., 176. i 185. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22), Hrvatska liječnička komora u provedbi priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija po općem sustavu priznavanja, dijeli nadležnost s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske.


Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija doktor medicine i doktor medicine specijalist u svrhu ostvarivanja prava na obavljanje navedene regulirane profesije na području Republike Hrvatske podnosi se Hrvatskoj liječničkoj komori.

Za pokretanje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj liječničkoj komori potrebno je:

1. Popuniti obrazac zahtjeva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (obrazac zahtjeva) (uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva)

2. Prikupiti potrebnu dokumentaciju i priložiti je zahtjevu u ovjerenoj preslici (kopiji) i po potrebi ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik. Obrascu zahtjeva potrebno je priložiti i po jedan primjerak neovjerene preslike (kopije) svakog priloženog dokumenata (uputa za pokretanje zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije po automatskom sustavu priznavanja); (uputa za pokretanje zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije po općem sustavu priznavanja)

3. Odrediti opunomoćenika za primanje pismena ili za zastupanje s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište u inozemstvu (sukladno čl. 37. Zakona o općem upravnom postupku „Narodne novine“ br. 47/09, 110/21). Punomoć za zastupanje potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Za određivanje opunomoćenika za primanje pismena potrebno je čitko popuniti obrazac u prilogu, vlastoručno ga potpisati i bez ovjere kod javnog bilježnika priložiti zahtjevu (obrazac za određivanje opunomoćenika za primanje pismena)

4. Uplatiti naknadu za troškove postupka (upute za uplatu)

5. Dostaviti zahtjev u Hrvatsku liječničku komoru (upute za dostavu)

***
Izuzetno, zahtjev za priznavanje pripravničkog staža obavljenog u inozemstvu podnosi se izravno Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, ako je podnositelj zahtjeva stekao obrazovnu visokoškolsku kvalifikaciju (diplomu medicinskog fakulteta) na visokoškolskoj instituciji u Republici Hrvatskoj ili ako obrazovna visokoškolska kvalifikacija ne podliježe postupku priznavanja.

Izuzetno, zahtjev za priznavanje specijalizacije i /ili uže specijalizacije obavljene u inozemstvu podnosi se izravno Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, ako je podnositelj zahtjeva stekao stručnu kvalifikaciju doktora medicine (diplomu medicinskog fakulteta i svjedodžbu odnosno uvjerenju o položenom državnom/stručnom ispitu) temeljem koje je stekao pravo na obavljanje djelatnosti liječnika opće medicine u Republici Hrvatskoj ili ako navedene kvalifikacije ne podliježu postupku priznavanja.

***
Za informacije u vezi postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija ili predmeta priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, podnositelj zahtjeva ili opunomoćena osoba može se obratiti u:

Hrvatsku liječničku komoru
Ured za stručno-medicinske i međunarodne poslove,
stručnoj suradnici Žarki Rogić, dr. med.,
na telefon: +385 (1) 4500 830 ili na e-adresu: zarka.rogic@hlk.hr

vrh stranice