Odluke Komore

Opći uvjeti i pravila korištenja liječničke iskaznice - 18.7.2022.
NOVO! Opći uvjeti i pravila korištenja liječničke iskaznice - 13.10.2022.

Odluka o upisnini i članarini za članove HLK
Odluka o izmjeni Odluke o upisnini i članarini za članove HLK - stupilo na snagu 1.1.2020.
Odluka o upisnini i članarini HLK - stupa na snagu 1.1.2023.

Odluka o visini troškova postupka davanja mišljenja - 13.12.2019.
Odluka o visini troškova postupka davanja mišljenja - stupa na snagu 1.1.2023.

Odluka o visini naknade za ovjeru cjenika zdravstvenih usluga - 28.11.2022.
Odluka o visini naknade za ovjeru cjenika zdravstvenih usluga – 5.7.2023.stupa na snagu 26.9.2023.

Troškovnik disciplinskog postupka - 23.1.2020.
Troškovnik disciplinskog postupka - 10.2.2022.
Odluka o visini iznosa paušalnog predujma za nastavak disciplinskog postupka - 2.3.2020.

Cjenik usluga vezanih uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija - 15.11.2013.

Odluka o utvrđivanju visine iznosa naknade za izradu preslike spisa ili dijelova spisa - 10.2.2022.

Odluka o naknadama za izdavanje potvrda HLK - 7.3.2019.

Odluka o utvrđivanju visine troškova ispita pred Ispitnom komisijom HLK - 2.9.2019.

Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda - 20.12.2017.
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda - 10.2.2022.

Odluka o dodjeli službene adrese elektroničke pošte HLK - 15.9.2020.

Odluka o iznosu naknade za elektronički pripis bodova ostvarenih u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika - 28.11.2022.

vrh stranice