Nadzorni odbor Hrvatske liječničke komore

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana.

Nadzorni odbor bira Skupština Komore sukladno odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

  • materijalno-financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Komore,
  • transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,
  • poštivanje odredaba Statuta i drugih općih akata Komore,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

Nadzorni odbor obvezan je redovito, a najmanje četiri puta godišnje, pregledati i razmotriti financijsko poslovanje Komore i razmotriti godišnja financijska izvješća.

O svom radu Nadzorni odbor svake godine podnosi pisano izvješće Skupštini te predlaže usvajanje završnog računa.

Nadzorni odbor HLK-a:

Dr. sc. Ante Gojević, dr. med.

Prim. Ivica Mamić, dr. med.

Doc. prim. dr. sc. Sanda Stojanović Stipić, dr. med.


vrh stranice