Nadzorni odbor Hrvatske liječničke komore

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Komore sukladno odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore.

Nadzorni odbor nadzire obavljanje zadaća i poslova Komore te razmatra pravilnost odluka koje donose tijela Komore.

Nadzorni odbor dužan je najmanje dva puta godišnje pregledati i razmotriti financijsko poslovanje Komore i razmotriti godišnja financijska izvješća.

O svom radu Nadzorni odbor svake godine podnosi izvješće na Skupštini te predlaže usvajanje zaključnog računa.

Nadzorni odbor HLK-a:

dr. sc. ANTE GOJEVIĆ, dr. med. - predsjednik

prim. IVICA MAMIĆ, dr. med. - zamjenik predsjednika

doc. prim. dr. sc. SANDA STOJANOVIĆ STIPIĆ, dr. med.


vrh stranice