Vijeće Hrvatske liječničke komore

Vijeće Komore broji 23 člana, a čine ga predsjednici svih županijskih povjerenstava, Povjerenstva Grada Zagreba i povjerenstava MORH-a i HZZO-a.

Izbor članova Vijeća, predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća provodi se sukladno odredbama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske liječničke komore.

Predsjednik, dopredsjednik, rizničar i drugi članovi Izvršnog odbora Komore sudjeluju u radu Vijeća Komore bez prava odlučivanja.

Rad Vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Vijeća.

vrh stranice