Mentori

Liječnici koji u praktičnom dijelu izobrazbe žele biti mentori kandidatima za stalne sudske vještake, mogu se obratiti Komori i zatražiti upis u evidenciju mentora. Mentor može biti samo liječnik koji ispunjava sljedeće uvjete:

  • mora biti imenovan stalnim sudskim vještakom (rješenjem nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda
    u Republici Hrvatskoj),
  • mora biti član Komore s važećim odobrenjem za samostalan rad (licencom),
  • mora imati najmanje pet godina iskustva u obavljanju poslova sudskog vještačenja,
  • mora imati najmanje deset samostalno izrađenih nalaza i mišljenja.

Liječnici – mentori kandidatima za stalne sudske vještake, dužni su nakon provedene izobrazbe, dostaviti Komori izvješće o praktičnom dijelu izobrazbe. Na temelju dostavljenog izvješća, predsjednik Komore donosi mišljenje o osposobljenosti liječnika za obavljanje poslova sudskog vještačenja.
vrh stranice