Disciplinski postupak

Časni i Visoki časni sud (Sud Komore) ovlašteni su provoditi disciplinski postupak protiv liječnika za koje postoji osnovana sumnja da su počinili neku od sljedećih disciplinskih povreda:

  1. povreda odredbi Zakona o liječništvu,
  2. povreda Kodeksa medicinske etike i deontologije Komore,
  3. nestručno obavljanje liječničke profesije,
  4. povreda ugleda liječničke profesije neodgovarajućim ponašanjem prema pacijentu, drugom liječniku ili trećim osobama,
  5. neispunjavanje Statutom ili drugim općim aktom određenih članskih obveza prema Komori,
  6. počinjenje kaznenog djela koje liječnika čini nedostojnim za obavljanje liječničke djelatnosti.

Disciplinski postupak moguće je pokrenuti u roku od tri godine od dana počinjenja disciplinske povrede, a postupak se pokreće zahtjevom za pokretanje disciplinskog postupka koji se podnosi Časnom sudu Komore.

vrh stranice