Disciplinski postupak


Časni i Visoki časni sud (Sud Komore) ovlašteni su provoditi disciplinski postupak protiv liječnika za koje postoji osnovana sumnja da su počinili neku od sljedećih disciplinskih povreda:

1. povreda odredbi Zakona o liječništvu,
2. povreda Kodeksa medicinske etike i deontologije Komore,
3. nestručno obavljanje liječničke profesije,
4. povreda ugleda liječničke profesije neodgovarajućim ponašanjem prema pacijentu, drugom liječniku ili trećim osobama,
5. neispunjavanje Statutom ili drugim općim aktom određenih članskih obveza prema Komori.

Disciplinski postupak moguće je pokrenuti u roku od jedne godine od saznanja osobe ovlaštene za pokretanje postupka, odnosno protekom dvije godine od učinjene disciplinske povrede. Pokretanje i vođenje postupka za disciplinske povrede koje imaju obilježja kaznenog djela zastarijeva po propisima kaznenoga materijalnog prava.

Kaznena i prekršajna odgovornost liječnika ili disciplinska odgovornost u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja zdravstvenu djelatnost ne isključuje disciplinsku odgovornost liječnika pred HLK.

Postupak se pokreće zahtjevom za pokretanje disciplinskog postupka koji se podnosi Časnom sudu Komore. Postupak se vodi prema odredbama Pravilnika o disciplinskom postupku kojim se, između ostalog, propisuje način pokretanja i vođenja disciplinskog postupka te tko je ovlašten pokrenuti postupak.

Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka mora biti u pisanom obliku, potpisan te mora sadržavati:
1. naznaku da se zahtjev podnosi Časnom sudu HLK
2. ime i prezime liječnika protiv kojeg se pokreće postupak
3. podatke o zaposlenju prijavljenog liječnika
4. ime i prezime podnositelja zahtjeva odnosno naziv podnositelja zahtjeva, ako je podnositelj pravna osoba
5. tijek pružanja zdravstvene usluge koja je prethodila događaju zbog kojeg se podnosi zahtjev (činjenični opis)
6. vrijeme i mjesto izvršenja disciplinske povrede te ostale okolnosti koje su potrebne da se povreda što točnije odredi
7. naziv disciplinske povrede koja se prijavljenom liječniku stavlja na teret (članak 4. stavak 2. Pravilnika)
8. prijedlog za izricanje određene disciplinske mjere
9. dokaze iz kojih proizlazi osnovanost navoda iz zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, uz navođenje imena svjedoka i vještaka, spisa koje treba pregledati (primjerice, medicinska dokumentacija) te predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz.

Ako Sud Komore nakon podnesenog zahtjeva provede disciplinski postupak te se utvrdi da je prijavljeni  liječnik odgovoran za djelo koje mu se stavlja na teret zahtjevom, istom liječniku može se izreći jedna od težih ili lakših disciplinskih mjera, a ovisno o tome je li utvrđeno da je liječnik počinio teže ili lakše disciplinsko djelo.

Ako sud Komore utvrdi da je liječnik počinio teže disciplinsko djelo može liječniku izreći jednu od sljedećih mjera:
1. ukor,
2. javni ukor,
3. novčana kazna,
4. privremeno oduzimanje odobrenja za samostalan rad (licence) od mjesec dana do godine dana,
5. trajno oduzimanje odobrenja za samostalan rad (licence).

Odobrenje za samostalni rad može se i privremeno ili trajno ograničiti i s obzirom na opseg i vrstu poslova kojima se liječnik smije baviti.

Ako Sud Komore utvrdi da je liječnik počinio lakše disciplinsko djelo Sud Komore može liječniku izreći jednu od sljedećih mjera:
1. opomena,
2. novčana kazna.

Pri izboru disciplinske mjere, Sud Komore će cijeniti važnost i prirodu povrijeđenog dobra, visinu materijalne štete, težinu druge posljedice i okolnosti pod kojima je radnja izvršena odnosno propuštena, dosadašnje obavljanje liječničke profesije i ponašanje nakon počinjene disciplinske povrede.

Obrazac zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka dostupan je ovdje.

Pravilnik o disciplinskom postupku dostupan je ovdje

vrh stranice