Izvršni odbor Hrvatske liječničke komore

Izvršni odbor operativno je tijelo Komore koje u izvršnom smislu vodi rad Hrvatske liječničke komore. Nadređeni su mu Skupština i Vijeće Komore, a njegov rad nadzire i Nadzorni odbor HLK-a.

Izvršni odbor ima 14 članova. Čine ga: predsjednik Komore, zamjenica predsjednika Komore, dopredsjednica Komore, rizničar Komore te predsjednici stalnih povjerenstava Izvršnog odbora.

Predsjednik Komore ujedno je, po funkciji, predsjednik Izvršnog odbora. Članove Izvršnog odbora – predsjednike stalnih povjerenstava – imenuje Skupština Komore, na prijedlog predsjednika Komore, sukladno odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore. Ostali članovi Izvršnog odbora biraju se sukladno odredbama Statuta HLK-a te Pravilnika o izboru tijela Komore.

Sjednicu Izvršnog odbora saziva i njome predsjedava predsjednik Komore.

Stalna povjerenstva Izvršnog odbora HLK-a su:

1.       Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju;

2.       Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor;

3.       Povjerenstvo za trajnu medicinsku izobrazbu liječnika;

4.       Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu;

5.       Povjerenstvo za bolničku djelatnost;

6.       Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu specijalističku izvanbolničku djelatnost;

7.       Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost;

8.       Povjerenstvo za ostale liječničke djelatnosti;

9.       Povjerenstvo za međunarodnu suradnju;

10.  Povjerenstvo za mlade liječnike.

Izvršni odbor za pojedina pitanja može imenovati radne grupe i povjerenstva po potrebi, sukladno aktima Komore.

Izvršni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja članova Izvršnog odbora. Rad Izvršnog odbora pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Izvršnog odbora.

vrh stranice