Privremeno i povremeno obavljanje liječničke djelatnosti

Pružanje zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija 

Liječnik koji je u radnom je odnosu (poslovno nastanjen) u državi članici Europske unije, državi članici Europskog gospodarstvenog prostora ili Švicarskoj Konfederaciji, može privremeno ili povremeno obavljati liječničku djelatnost na području Republike Hrvatske.
Liječnik koji želi pružati zdravstvene usluge na povremenoj i privremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj dužan je o tome izvijestiti Hrvatsku liječničku komoru, upućivanjem zahtjeva na propisanom obrascu. 
Hrvatska liječnička komora će temeljem podnesenog zahtjeva izvršiti privremenu registraciju liječnika, odnosno upis u Evidenciju liječnika koji u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost na privremenoj i povremenoj osnovi, a liječniku će izdati potvrdu o obavljaju liječničke djelatnosti na privremenoj i povremenoj osnovi, odnosno upisu u Evidenciju liječnika.
Privremenom registracijom, odnosno upisom u Evidenciju liječnika, liječnik ne stječe članska prava niti preuzima članske obveze, koje imaju članovi Hrvatske liječničke komore.
Iznimno, protiv liječnika koji u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost na osnovi privremene registracije, može se pokrenuti i voditi disciplinski postupak pred tijelima Komore sukladno odredbama propisa Komore kojima je određena disciplinska odgovornost i disciplinski postupak protiv liječnika.
 
Postupak se provodi  sukladno:
Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« br. 82/15, 70/19, 47/20.), 
Pravilniku o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske liječničke komore od 19. prosinca 2021., objavljen na službenim internetskim stranicama HLK.

Pravo pružanja usluga i obavljanja liječničke djelatnosti na privremenoj ili povremenoj osnovi nema:
liječnik koji je započeo obavljanje liječničke djelatnosti (ima poslovni nastan) u Republici Hrvatskoj.
liječnik kojemu je sukladno odluci nadležnog tijela u državi članici Europske unije, Europskog gospodarstvenog prostora ili Švicarskoj Konfederaciji poslovnog nastana ukinuto pravo poslovnog nastana u toj državi  ili mu je makar privremeno zabranjeno obavljanje liječničke profesije u toj državi.

Zahtjev za pružanje zdravstvene usluge na povremenoj i privremenoj osnovi podnosi se za svaku godinu u kojoj liječnik namjerava privremeno ili povremeno obavljati liječničku djelatnost u Republici Hrvatskoj.

Za pokretanje postupka izdavanja potvrde za privremeno i povremeno obavljanje  liječničke djelatnosti na području Republike Hrvatske u Hrvatskoj liječničkoj komori potrebno je:
1. Popuniti obrazac zahtjeva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija 

2. Prikupiti potrebnu dokumentaciju i priložiti je zahtjevu u originalu ili  ovjerenoj preslici (fotokopiji) i po potrebi ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik. Obrascu zahtjeva potrebno je priložiti i po jedan primjerak neovjerene preslike svakog priloženog dokumenata. 

3.     Dostaviti zahtjev u Hrvatsku liječničku komoru 

vrh stranice