Pokriće troškova pravne zaštite članova HLK

Stupanjem na snagu Pravilnika o pokriću troškova pravne zaštite, HLK je omogućila svojim članovima pokrivanje troškova pravne zaštite vezano za obavljanje liječničke djelatnosti.

HLK osigurava pokrivanje troškova nastalih:

  • u kaznenim postupcima koji se vode protiv člana HLK radi sumnje na počinjenje kaznenog djela nesavjesnog liječenja i/ili kaznenog djela nepružanja medicinske pomoći u hitnim stanjima kao i postupcima koji im prethode (za svaki pojedini kazneni postupak do maksimalno 6.636,14 EUR),
  • u prekršajnim postupcima koji se vode protiv člana HLK, vezano za obavljanje liječničke djelatnosti (za svaki pojedini prekršaji postupak do maksimalnog iznosa od 1.327,29 EUR)
  • u parničnim postupcima za naknadu štete zbog povrede časti i ugleda prouzročenih medijskim objavama, vezanim za obavljanje liječničke djelatnosti (za svaki pojedinačni postupak do maksimalnog iznosa od 1.990,84 EUR).

Iznimno, HLK može odobriti pokrivanje troškova i drugog sudskog ili izvansudskog postupka ako je osnovano očekivati da bi se u tom postupku moglo riješiti pravno pitanje koje je važno za reguliranje prava i obveza većeg broja članova HLK, a neposredno je povezano s obavljanjem liječničke djelatnosti (do maksimalnog iznosa od 2.654,46 EUR).

Pokriće troškova pravne zaštite član može zatražiti na način da po nastanku određenog događaja u najkraćem mogućem roku podnese HLK-u zahtjev za pokriće troškova pravne zaštite.

Zahtjev mora sadržavati sve ono što je definirano u članku 12. stavku 2. Pravilnika koji je dostupan ovdje.

Pravna zaštita obuhvaća troškove zastupanja od strane izabranog odvjetnika u Republici Hrvatskoj, troškove vještačenja obavljenih od strane stalnih sudskih vještaka, troškove svjedoka, troškove sudskih tumača te troškove sudskih pristojbi.

Po primitku urednog zahtjeva, koji se podnosi Središnjem uredu HLK neposredno u pisanom obliku putem pošte, a može se podnijeti i elektroničkim putem, ukoliko je potpisan kvalificiranim potpisom, odluku o osnovanosti zahtjeva donosi Izvršni odbor HLK u roku od 30 dana.

Ukoliko Izvršni odbor HLK odluči da je zahtjev osnovan, u roku od 15 dana sklapa se ugovor o međusobnim pravima i obvezama između HLK i podnositelja zahtjeva.

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama sadrži odredbe o načinu i rokovima plaćanja troškova pravne zaštite koje će HLK isplaćivati članu, odredbe o uvjetima, načinu i rokovima u kojima je član obvezan izvršiti povrat novčanih sredstava HLK-u, te odredbe o sredstvu osiguranja tog povrata.

Kao sredstvo osiguranja eventualnog povrata isplaćenih troškova, HLK od člana traži da prije sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama dostavi bjanko zadužnicu s naznakom najvišeg iznosa utvrđenog kao dostatnog za pokriće iznosa osiguranih troškova pravne zaštite.

Član HLK ostvaruje pravo na pokriće troškova pravne zaštite od dana sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Za sva daljnja pitanja u svezi ostvarivanja prava na pokriće troškova pravne zaštite, slobodno se obratite Službi pravnih i stručno-medicinskih poslova HLK na mail: hlk@hlk.hr

vrh stranice