Održana godišnja Skupština HLK-a

25.09.2021.

U Zagrebu je 25. rujna 2021. održana sjednica Skupštine HLK, kojoj je, sukladno propisanim epidemiološkim mjerama, prisustvovalo 82 od ukupno 132 zastupnika. Nakon što je predsjednik HLK-a dr.sc. Krešimir Luetić podnio godišnje izvješće o radu, Skupština je izglasala izmjene i dopune Statuta HLK. Ovim izmjenama stvara se pretpostavka za osiguranje troškova pravne zaštite članova putem posebnog općeg akta HLK-a.

Također, jasnije se preciziraju ovlasti Nadzornog odbora i način rada kolegijalnih tijela Komore. Između ostaloga, ovim izmjenama limit za samostalno donošenje financijskih odluka predsjednika HLK smanjuje se na 50 tisuća kuna.

Skupština je za ugovaranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za članove HLK-a odabrala ponudu Wiener osiguranja kao najpovoljniju među prikupljenim ponudama. Tako će i za 2022. Komora o svom trošku ugovoriti s Wiener osiguranjem dopunsko zdravstveno osiguranje za sve svoje zainteresirane članove.

Također, Komora svojim članovima nastavlja financirati inozemno stručno usavršavanje, za što je predviđeno dva milijuna kuna, dok je za jednokratne novčane pomoći članovima HLK-a osigurano 2,5 milijuna kuna.

Od novih projekata u financijskom planu za 2022. godinu prihvaćena je nabava stetoskopa za poklon novoupisanim članovima Komore te knjiga stručne literature za poklon liječnicima nakon položenog specijalističkog ili subspecijalističkog ispita.

Skupština je usvojila izvješće o radu Nadzornog odbora, zaključni račun Komore za 2020. godinu, financijski plan Komore za 2022. godinu te izabrala revizora za uslugu revizije financijskog poslovanja Komore u 2021. godini.

vrh stranice