​Od 1. siječnja 2017., mjesečna članarina za sve članove Komore iznosit će 125 kuna!

Na 4. sjednici Skupštine HLK-a održanoj 4. lipnja, najviše je rasprave izazvao je prijedlog Odluke o upisnini i članarini za članove Komore. Naime, predloženo je da se mjesečna članarina za sve radno aktivne liječnike ujednači na 125 kuna, a za umirovljenike na 60 kuna. Predsjednik Komore mr. sc. Trpimir Goluža, istaknuo je da je predloženi iznos godišnje članarine, s obzirom na prava koja  jamče svojim članovima; " i više nego korektan jer potencijalna dobit svakog člana uvelike nadmašuje iznos od 125 kn mjesečno“.

Predsjednik Komore mr. sc. Trpimir Goluža, istaknuo je jednoglasnu podršku koju su mu za prijedlog  Odluke o upisnini i članarini dali Izvršni odbor i Vijeće Komore. Prijedlog je argumentirao: eksplicitnim savjetom revizorske kuće koja je obavila reviziju poslovanja HLK-a za 2015.g., niskom uspješnošću naplate članarine obračunavane po principu postotka od plaće, nemogućnošću kontrole korektnosti prikazivanja primanja pojedinih članova pa time i objektivne visine njihove članarine, velikom razlikom u iznosu članarine među pojedinim članovima (raspon članarine kreće se od 40 do 300 kn, što je razlika od 750 posto!!).

Naglasio je kako se ne radi o povećanju već o ujednačavanju visine iznosa članarine. Iznos predložene članarine usporedio je s visinom članarina u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (godišnja članarina 3420 kn), Hrvatskoj ljekarničkoj komori (godišnja članarina 500 kn), Hrvatskoj komori arhitekata (godišnja članarina 1800 kn) te Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (godišnja članarina 1800 kn), rekavši kako su pogodnosti koje članstvu pružaju u tim komorama značajno manje no pogodnosti koje će članstvom u Komori ostvariti članovi HLK-a. Naime, samo cijena pojedinačno ugovorenog osiguranja pravne zaštite za slučaj kaznenog i prekršajnog djela iz profesionalne djelatnosti nadmašuje iznos godišnje članarine za članstvo u HLK-u. Iznošenje prijedloga, dr. Goluža, zaključio je konstatacijom: „Aktualno vodstvo Komore zalaže se i zalagat će se da svi naši članovi imaju jednaka prava, jednake mogućnosti ali i jednake obveze. U protivnom pristajemo na diskriminaciju pojedinih članova. Smatram da je predloženi iznos godišnje članarine, s obzirom na prava koje pri tome jamčimo našim članovima, i više nego korektan jer potencijalna dobit svakog člana uvelike nadmašuje iznos od 125 kn mjesečno“.

Po završetku rasprave, gotovo jednoglasno -  sa 118 glasova Za te dva suzdržana glasa i bez i jednog glasa protiv, prihvaćen je prijedlog Odluke o upisnini i članarini za članove HLK-a.    

vrh stranice