" />

„BFHA 2020“- konferencija o starenju i održivosti zdravstvenog sustava

30.01.2020.

Povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, u Zagrebu će se 6. i 7. travnja 2020. održati međunarodna znanstvena konferencija „Better Future of Healthy Ageing 2020“ (BFHA 2020) o starenju i održivosti zdravstvenog sustava. Konferencija je u potpunosti financirana sredstvima EU te nema kotizacije za sudionike. Pozivaju se liječnici da i aktivno sudjeluju u radu konferencije, što uključuje oralne i/ili poster prezentacije te sažetke koji će biti objavljeni u posebnom broju Liječničkog vjesnika. Rok za predaju sažetaka je 17. veljače 2020. Sudionicima koji će imati oralne prezentacije bit će pokriveni troškovi puta i smještaja.

Konferencija će se održati u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a cilj je potaknuti istraživanje, provedbu i povećati inovacije za upravljanje zdravljem i dobrobiti starenja stanovništva. BHFA 2020 predstavit će nove znanstvene spoznaje vezane uz starenje kroz teme regenerativne medicine, neuroznanosti, kliničke medicine i drugih područja medicine s naglaskom na personaliziranu i integriranu medicinu. Također, na konferenciji će se analizirati pitanja starenja i održivosti zdravstvenog sustava na različitim razinama: institucionalnoj, državnoj, regionalnoj kao i na razini Europske unije. Uz to, prikazat će se utjecaj pametnih tehnologija na ekosustave prilagođene starijim osobama te potaknuti rasprava o povećanju inovacija i rješenja za okoliš prilagođen starosnoj dobi.

U organizaciji ove znanstvene konferencije sudjeluju medicinski fakulteti iz Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka te drugi fakulteti Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Ekonomski fakultet, Hrvatski studiji i Kineziološki fakultet.

Registracija i prijava sažetaka obavlja se putem mrežne stranice www.bfha2020.hr

Sudjelovanje je bodovano sukladno pravilniku HLK-a s 15 bodova za pasivno i 20 bodova za aktivno sudjelovanje.