Elaborat o Europskom specijalističkom ispitu UEMS-a

04.05.2022.

Radna skupina Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine predvođena prof.dr.sc. Nadom Čikeš i prof.dr.sc. Vesnom Kušec napisala je elaborat o Europskom specijalističkom ispitu UEMS-a sa svrhom promoviranja i poticanja kandidata (specijalizanata i mladih specijalista) na pristupanje i polaganje tog ispita te informiranje mentora i svih drugih uključenih u proces specijalističkog usavršavanja. Ispit je oznaka izvrsnosti u struci u Europi i svijetu.

Uspjeh na Europskom specijalističkom ispitu UEMS-a pokazuje kvalitetu i ishode specijalističkog usavršavanja u Republici Hrvatskoj.

Elaborat je usvojen na 81. sjednici Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine održane 20. travnja 2022. u Ministarstva zdravstva.

U elaboratu su nabrojane sekcije UEMS-a koje provode ispit, potom su opisani uvjeti za prijavu ispita i sadržaj, dani su primjeri ispita. Objašnjen je postupak pripreme i izrade ispita, pripreme kandidata i drugo. Objašnjena je razlika potvrde o položenom ispitu i diplome UEMS-a. Na kraju je opisano priznavanje položenog Europskog ispita UEMS-a i odnos prema specijalističkom ispitu.

Elaborat o Europskom specijalističkom ispitu UEMS-a dostupan je ovdje.

vrh stranice